Kodeks ravnanja skupine Calcit

Uvod

V Skupini Calcit si prizadevamo slediti najvišjim etičnim, ekološkim in družbenim standardom, ki hkrati predstavljajo naše temeljno vodilo pri poslovnih odločitvah, medsebojnih odnosih in ravnanju zaposlenih. Predmetni kodeks je odraz naših ciljev, ki poleg poslovne uspešnosti vključujejo tudi sledenje načelu trajnostnega razvoja in odgovoren odnos do okolja ter širše družbene skupnosti, katere pomemben del so tudi vsa podjetja v naši Skupini.

1. Splošne določbe

1.1 Veljavnost

Ta kodeks ravnanja predpisuje pravice, obveznosti in pravila za vse zaposlene in vodstvene delavce (v nadaljevanju »zaposleni«) ter člane nadzornih teles in vse družbe Skupine Calcit.

Načela, ki jih uveljavlja ta Kodeks, so dolžne spoštovati tudi vse tretje osebe (svetovalci, agenti, predstavniki, dobavitelji, itd.), ki delujejo v imenu Skupine Calcit. Poleg predmetnega dokumenta smo sprejeli še Kodeks ravnanja dobaviteljev Skupine Calcit, ki zavezuje vse tretje osebe, ki so povezane oziroma sodelujejo z družbami v Skupini Calcit.

1.2. Skladno ravnanje

Vsi zaposleni so seznanjeni s Kodeksom ter pravili in načeli, ki jih vsebuje. Zaposleni so odgovorni za to, da spoštujejo ta kodeks in druga interna pravila ter predpise, ki urejajo njihove naloge, dejavnosti in obveznosti.

1.3. Kršitve

Ugotovljene kršitve Kodeksa s strani zaposlenega so lahko predmet disciplinskih postopkov, hujše kršitve pa lahko predstavljajo tudi razlog za morebitno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega bo kršitelj v skladu z veljavno zakonodajo za posledice svojega dejanja tudi odškodninsko oziroma kazensko odgovarjal.

1.4 Prijava nepravilnega ravnanja

Skupina Calcit spodbuja in opogumlja svoje zaposlene, da prijavijo kakršnekoli nepravilnosti oziroma kršitve obstoječih zakonov, pravil ter načel tega Kodeksa ali drugih internih pravil in predpisov.

Kakršnakoli prijava nepravilnosti se bo obravnavala kot zaupna v skladu z veljavnimi predpisi. Vsak zaposleni lahko prijavi morebitno kršitev pisno ali ustno. Ne glede na to ali gre za osebno ali anonimno prijavo bo Skupina Calcit poskrbela za ustrezno zaščito osebe, ki je nepravilnost prijavila.

2. Pravila ravnanja

2.1. Poslovna integriteta

Skupina Calcit posluje v skladu z zakoni, internimi predpisi ter poklicno etiko. Naši zaposleni so zavezani k poštenemu in pravičnemu ravnanju, upoštevanju obstoječih predpisov, internih pravil in določil predmetnega Kodeksa. Od naših vodstvenih delavcev pričakujemo zgledno obnašanje in spodbujanje podrejenih k ravnanju v skladu z načeli Kodeksa.

2.2. Družbena odgovornost

Skupine Skupina Calcit si pri svojem delovanju prizadeva prispevati k trajnostnemu razvoju tako na gospodarskem kot družbenem področju. Temeljna vodila in vrednote Skupine Calcit so varstvo okolja, spoštovanje človekovih pravic, upoštevanje pravic delavcev ter prispevek k razvoju negospodarskih dejavnosti civilne družbe. Navedeno upoštevamo pri našem vsakodnevnem poslovanju, še posebej pa v razmerju do svojih zaposlenih, strank in dobaviteljev ter širšega lokalnega okolja, v katerem se nahajamo.

3. Človekove pravice in pravice delavcev

Skupina Calcit se zavezuje spoštovati in varovati človekove pravice naših zaposlenih in tretjih oseb ter pravice delavcev. Z aktivnimi ukrepi si prizadevamo preprečiti vsakršno kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, obenem pa imamo uveljavljene mehanizme, na podlagi katerih je tovrstne kršitve mogoče učinkovito odpravljati.

3.1. Preprečevanje dela otrok in prepoved prisilnega dela

V Skupini Calcit se ne poslužujemo dela otrok, oziroma oseb mlajših od starosti, ki je kot mejna predpisana v Republiki Sloveniji. Obenem ravnamo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo zaposlovanje mladoletnih oseb. Skupina Calcit ostro zavrača in ne uporablja, spodbuja ali dopušča nobene oblike prisilnega oziroma neprostovoljnega dela.

3.2. Poštena obravnava in prepoved diskriminacije

Skupina Calcit si prizadeva vzpostaviti stimulativno delovno okolje, brez kakršne koli vrste diskriminacije ali nadlegovanja. Skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo svojim zaposlenim zagotavljamo delovno okolje, v katerem niso izpostavljeni grobemu ali nehumanemu ravnanju, spolnemu nadlegovanju, spolni zlorabi, telesnemu kaznovanju, duševni ali telesni prisili ali verbalni zlorabi.

V Skupini Calcit vse svoje zaposlene obravnavamo enako in ne diskriminiramo posameznikov na podlagi rase, spolne
usmerjenosti, spolne identitete, starosti, spola, narodne pripadnosti, invalidnosti, vere ali katere koli druge osebne značilnosti.

3.4. Delovni čas, plače in druge pravice zaposlenih

Skupina Calcit načrtuje delovni čas zaposlenih tako, da ta ne presega obsega in trajanja delovnega časa, določenega z veljavno nacionalno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Od svojih zaposlenih ne zahtevamo dela prek omejitev rednega delovnega časa in nadurnega dela, ki ga dovoljujejo veljavni zakoni.

V Skupini Calcit spoštujemo vse predpise, ki urejajo plače in delovni čas, vključno s tistimi, ki urejajo minimalno plačo, nadurno delo in druge elemente plačila, svojim zaposlenim pa zagotovljamo tudi vse zakonsko predpisane dodatke.

Skupina Calcit svojim zaposlenim zagotavlja minimalno en dan počitka v sedmih zaporednih delovnih dneh, razen v primerih, ko veljavna zakonodaja dovoljuje drugačno ureditev. Prav tako zaposlenim zagotavljamo pravico do plačanega letnega dopusta v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami.

Skupina Calcit svojim zaposlenim omogoča strokovno izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela, ki ga opravljajo. Poleg tega Skupina Calcit svojim zaposlenim omogoča pogoje za dodatno izobraževanje z namenom doseči čim boljšo strokovno usposobljenost in kvalificiranost kadrov.

V družbah Skupine Calcit poteka redno ocenjevanje dela vseh zaposlenih s strani nadrejenih. Delovni rezultati vsakega zaposlenega so podvrženi oceni uspešnosti glede na predhodno zastavljene cilje, kar predstavlja osnovo za morebitno napredovanje in nagrajevanje.

Za potrebe zaposlovanja novih delavcev v Skupini Calcit uporabljamo transparenten postopek izbire kandidatov, ki temelji na pridobljeni izobrazbi, strokovni usposobljenosti ter izkušnjah in referencah kandidata. Iz tega razloga vsako prosto delovno mesto in razpisne pogoje v skladu z veljavnimi predpisi objavimo v sredstvih javnega obveščanja ter s tem vsem potencialnim kandidatom omogočimo enakovredne možnosti za zaposlitev.

Pravilniki o pravicah in obveznostih delavcev v Skupini Calcit se nahajajo tukaj.

3.5. Svoboda združevanja

Skupina Calcit svojim zaposlenim omogoča pravico do svobodnega združevanja, članstva v sindikatih, iskanja zastopnikov, članstva v svetu delavcev in sodelovanja v pogajanjih o kolektivni pogodbi. Zaposlenih, ki opravljajo funkcije predstavnikov delavcev, zaradi njihove aktivne vloge na področju sindikalne dejavnosti v ničemer ne postavljamo v slabši položaj.
Zaposleni Skupine Calcit po svojih predstavnikih redno sodelujejo v kolektivnih organizacijah na ravni dejavnosti. Na tem področju Skupino Calcit zavezujejo tudi določbe Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije ter ostali podobni predpisi posameznih držav, kjer se nahajajo družbe Skupine Calcit.

4. Zagotavljanje varnega delovnega okolja

4.1. Varnost na delovnem mestu

Skupina Calcit izpolnjuje vse predpisane kriterije na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno z upoštevanjem uveljavljenih mednarodnih varnostnih standardov. Svojim zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. Skupina Calcit posebej usposablja strokovne delavce, ki skrbijo za ustrezen nadzor, varne delovne postopke, preventivno vzdrževanje in vse potrebne tehnične zaščitne ukrepe za zmanjševanje zdravstvenih in varnostnih tveganj na delovnem mestu. V kolikor z navedenimi ukrepi ne moremo ustrezno obvladovati
nevarnosti, svojim zaposlenim zagotavljamo tudi ustrezno osebno zaščitno opremo, kadar je to potrebno.

5. Zasebnost in intelektualna lastnina

5.1. Osebni podatki

V Skupini Calcit na vseh področjih varujemo zaupnost osebnih podatkov in jih uporabljamo le na način in v obsegu, ki ga dovoljuje ter predvideva veljavna zakonodaja. Striktno je prepovedana vsakršna zloraba osebnih podatkov oziroma uporaba za namen, ki ni skladen z namenom njihovega zbiranja.

5.2. Zaupne informacije

Vse poslovne informacije, vključno s tistimi, ki jih posamezniki pridobijo med izvajanjem nalog v imenu Skupine Calcit (ali na kakršenkoli drugačen način), se štejejo za zaupne. Zaposleni morajo s temi informacijami ravnati s strogo skrbnostjo ter zaupnostjo in jih razkriti le, če so zato posebej pooblaščeni. Enako velja za vse dokumente in druge medije, ki vsebujejo zaupne informacije. Dolžnost varovanja zaupnih informacij zaposlene zavezuje tudi po prenehanju delovnega razmerja.

5.3. Intelektualna lastnina

Naši zaposleni so zavezani spoštovati intelektualno lastnino Skupine Calcit (t. j. tehnične rešitve, ideje, produkte, metodologije, strategije, itd.). Intelektualno lastnino Skupine Calcit je potrebno zavarovati, če je to primerno, tudi s pomočjo patentov, zaščitnih znamk in avtorskopravnega varstva.

6. Etičnost in odgovornost poslovanja

6.1. Vodenje evidenc

Zaposleni so zavezani vse poslovne informacije dokumentirati natančno in popolno. Dokumentacija in evidence morajo biti po potrebi na voljo pristojnim organom in pooblaščenim osebam Skupine Calcit. Evidence in podatke, vključno z elektronskimi datotekami in elektronsko pošto, je potrebno hraniti kot to določajo veljavni zakoni. Goljufivo spreminjanje ali ponarejanje kakršnih koli evidenc ali dokumentov je strogo prepovedano.
Finančna poročila Skupine Calcit morajo biti verodostojna in skladna z uveljavljenimi računovodskimi standardi. Za potrebe izvajanja predpisanih pregledov Skupina Calcit hrani podrobne finančne podatke v predpisani obliki v celotnem obdobju, ki ga zahteva veljavna zakonodaja.

6.2. Navzkrižje interesov

Zaposleni so se dolžni izogibati navzkrižjem interesov, v kolikor pa do navzkrižja vseeno pride, mora biti situacija razrešena na način, da Skupina Calcit ne utrpi nikakršne škode. Od naših zaposlenih pričakujemo, da bodo v vsakem trenutku upoštevali morebitno navzkrižje interesov ter da bodo tovrstna navzkrižja nemudoma prijavili svojemu nadrejenemu. V kolikor so zaposleni v dvomih glede potencialnega obstoja navzkrižja interesov, morajo poiskati razlago pri svojem nadrejenem. V skladu z določbami tega Kodeksa gre za navzkrižje interesov, če je zaposleni vpleten v
osebne dejavnosti, ki mu lahko onemogočajo, da deluje povsem v interesu Skupine Calcit.

6.3. Preprečevanje korupcije in podkupovanja

Skupina Calcit strogo obsoja in se bojuje proti vsem oblikam koruptivnega ravnanja, podkupovanja in ostalim nepoštenim poslovnim praksam. Skupina Calcit ne izvaja, spodbuja ali dopušča nobene oblike korupcije, izsiljevanja, poneverbe ali utaje davkov. Svojim poslovnim partnerjem ne ponujamo oziroma od njih ne prejemamo podkupnin in drugih protipravnih nagrad ali koristi.

Zaposleni Skupine Calcit so dolžni zagotoviti, da se posli podjetja izvajajo na transparenten, pošten in etičen način. Zaposleni Skupine Calcit so se dolžni vzdržati kakršnegakoli sprejemanja ali ponujanja neprimernih daril, plačil ali drugih koristi.

6.4. Poštena konkurenca

Skupina Calcit je podpornik načela svobodne konkurence v poslovnem sodelovanju. Po našem mnenju mora konkurenca temeljiti na poštenih poslovnih praksah in kvaliteti produktov, zaradi česar ostro zavračamo prakse in ravnanja, katerih cilj je omejevanje svobodne in poštene konkurence.
Zaposleni Skupine Calcit so dolžni spoštovati veljavne protimonopolne predpise in zakonodajo na področju varstva poštene konkurence.

6.5. Prepoved pranja denarja, financiranja terorizma in spoštovanje mednarodnih sankcij

Skupina Calcit se pridružuje mednarodnemu boju za preprečevanje pranja denarja in financiranju terorizma ter v celoti zavrača kakršnakoli dejanja, ki bi lahko podpirala navedena protipravna dejanja.

Skupina Calcit se zavezuje v celoti spoštovati mednarodne sankcije, ki jih je mednarodna skupnost v okviru delovanja OZN uvedla proti določeni državi.

7. Varstvo okolja in kakovost izdelkov

Skupina Calcit se zavezuje pri svojem poslovanju ravnati v skladu z načelom okoljske odgovornosti in učinkovitosti ter na ta način zagotavljati trajnostni razvoj Skupine.

7.1. Zahteve glede kakovosti izdelkov in storitev

Skupina Calcit dosega splošno priznane ali pogodbeno dogovorjene zahteve glede kakovosti dobavljenega blaga in storitev, ki so poleg tega tudi varni za predvideno uporabo.

7.2. Vplivi na okolje

Skupina Calcit izpolnjuje vse kriterije glede varovanja okolja, ki jih predpisujejo veljavni zakoni in drugi predpisi ter hkrati opravlja dodatne dejavnosti z namenom zagotoviti okoljsko trajnostno vzdržno poslovanje oziroma ravnanje. S tem namenom smo med zaposlene znotraj Skupine razdelili naloge povezane z varovanjem okolja. Hkrati z različnimi instrumenti zagotavljamo, da imajo vsi naši zaposleni pri skrbi za okolje potrebno znanje in sredstva za uresničevanje predpisanih ciljev. Prav tako našim zaposlenim zagotavljamo pisna navodila ter ustrezna zaščitna sredstva za vse občutljivejše delovne procese, ki imajo lahko kakršenkoli potencialen vpliv na okolje (npr. shranjevanje in ravnanje z nevarnimi materiali). V Skupini Calcit aktivno preprečujemo nastanek morebitnih urgentnih situacij, ki bi lahko privedle do ogroženosti okolja. Poleg tega skušamo z analizo in identificiranjem potencialnih nevarnosti zagotoviti, da so na voljo sredstva in mehanizmi za ustrezen in takojšen odziv na tovrstne primere.
V Skupini Calcit smo vzpostavili sistem za sistematično obravnavo morebitnih okoljskih kršitev in pritožb.

7.3. Odpadki in emisije

V Skupini Calcit smo vzpostavili sisteme za zagotavljanje varnega ravnanja, premikov, skladiščenja, recikliranja, ponovne uporabe in
upravljanja odpadkov, nadzora hrupa, emisij v zrak in izpustov odpadnih voda. Za tiste izmed navedenih dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na zdravje ljudi ali okolje, smo zagotovili ustrezne postopke za izvajanje, merjenje, nadzorovanje in obravnavo le-teh pred izpustom katere koli snovi v okolje. Ti postopki vključujejo tudi redni monitoring in nadzor s strani zunanjih izvajalcev (oz. pristojnih inšpekcijskih služb), ki jih je za to pooblastila Republika Slovenija. Skupina Calcit je vzpostavila tudi ustrezne sisteme za preprečevanje ali zmanjševanje naključnih razlitij in izpustov v okolje.

7.4. Ohranjanje virov in podnebno varstvo

Skupina Calcit uporablja naravne vire (na primer vodo, vire energije, surovine) na gospodaren način. Že na samem začetku proizvodnega procesa smo neugodne vplive na okolje in podnebje popolnoma odpravili oz. zmanjšali na najnižjo možno stopnjo s postopki, kot so prilagoditve v proizvodnji, procesi vzdrževanja, zamenjava materialov, ohranjanje, recikliranje in ponovna uporaba. V Skupini razvijamo podnebju prijazne izdelke in procese za zmanjševanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov.