Splošni pogoji prodaje

1. Splošno

1.1 Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: »SPP«) se uporabljajo za vse naše pogodbe, ponudbe, dobave in druge storitve. Za pogodbe med podjetjem Calcit in kupci se kot merodajni ne uporabljajo morebitni drugi splošni pogoji, tudi če jih Calcit v korespondenci izrecno ne zavrne. V primeru, da Calcit potrdi posamezno naročilo, to v nobenem primeru ne pomeni, da je hkrati sprejel tudi kupčeve splošne pogoje poslovanja. Ti SPP veljajo tudi za vse morebitne bodoče pogodbene odnose s kupcem.

1.2 Vsa naročila, sporazumi ali spremembe morajo biti s strani podjetja Calcit potrjeni v pisni obliki, sicer se ne štejejo kot pravno zavezujoči. Spremembe pogodbe, sporazuma ali naročil, ki so narejene ustno ali prek telefona, ne začnejo veljati, dokler niso potrjene pisno.

1.3 Kupec mora vrniti izvod naše ponudbe kot naročilo, podpisano z zavezujočim učinkom v desetih delovnih dneh, če tako zahteva podjetje Calcit, drugače se lahko ponudbo prekliče. Podjetje Calcit ne sprejema nobenega naročila, ki se razlikuje od dane ponudbe, četudi naročilo ni bilo izrecno pisno zavrnjeno. Neodzivnosti podjetja Calcit na morebitne zahteve oziroma predloge s strani kupca ni mogoče šteti za privolitev.

1.4 Po sklenitvi pogodbe lahko podjetje Calcit spremeni dobavne pogoje ali posebne lastnosti naročenih proizvodov, ko je to razumno za kupca. Učinke takšne spremembe morata obe strani smiselno upoštevati (predvsem v smislu dodatnih ali nižjih stroškov) in jih potrditi z ustreznim dopolnilom k osnovni pogodbi.

1.5 Kot strokovnjak na svojem področju je kupec dolžan nemudoma obvestiti podjetje Calcit o nepopolni ali neustrezni ponudbi.

2. Cene, odprema, embalaža, prenos tveganja in lastninske pravice

2.1 Cene so določene s pogodbo ali ponudbo in veljavno INCOTERMS klavzulo ter se ne morejo spremeniti brez soglasja vseh pogodbenih strank.

2.2 Če ni izrecno navedeno drugače: i) tveganje za odpremo nosi kupec, ii.) stroške in tveganje transporta nosi kupec, iii.) tveganje za vse vrste poškodb, vključno z izgubo po nesreči, nosi kupec od trenutka, ko je blago dano na razpolago kupcu v poslovnem prostoru podjetja Calcit.

2.3 Lastninska pravica na proizvodih preide na kupca, ko so ti plačani. Podjetje Calcit si pridržuje lastninsko pravico na svojih proizvodih do prejetja popolnega plačila (pridržek lastninske pravice). Če so neplačani proizvodi predelani ali prodani, se kupec zaveže, da bo na podjetje Calcit prenesel vse svoje neporavnane terjatve, nastale pri nadaljnji prodaji proizvodov, in podelil podjetju Calcit dostop do svojih terjatev proti svojim strankam. V primeru stečajnega postopka je podjetje Calcit upravičeno do sredstev, pridobljenih iz realizacije kupčevih terjatev proti svojemu dolžniku, v največji meri, ki jo še dopušča veljavna zakonodaja (t.i. »podaljšani pridržek lastninske pravice«).

2.4 Če ni drugače dogovorjeno: i) cena embalaže (big bagi, palete, itd..) ni vključena v ceno proizvoda in ii.) kupec je dolžan vrniti embalažo na svoje stroške ali pa mu bo embalaža zaračunana posebej.

3. Izdajanje računov, plačila in plačilni pogoji

3.1 Račun bo izstavljen v skladu s predhodnim dogovorom s kupcem.

3.2 Razen če ni drugače dogovorjeno, bo plačilo izvedeno vnaprej (gotovinsko plačilo).

3.3 Razen če ni drugače dogovorjeno, je kupec zaradi zamude pri plačilu dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

3.4 V primeru zamude pri plačilih je podjetje Calcit upravičeno do prekinitve dobav kupcu dokler zakasneli in zapadli zneski niso v celoti plačani.

3.5 Brez izrecnega soglasja podjetja Calcit kupec ne sme pobotati svojih terjatev z zneskom, ki ga dolguje podjetju Calcit za dobavljene proizvode.

3.6 Kadar zaračunavamo po teži, je teža, ki jo določi podjetje Calcit, zavezujoča in dokončna, razen, če je dostavljeno blago na mestu odpreme uradno stehtala neodvisna tretja oseba.

4. Stvari v lasti podjetja Calcit

4.1 Pri poslovanju lahko podjetje Calcit kupcu zagotovi različne druge stvari, ki so last podjetja Calcit (vzorce, materiale, načrte, specifikacije, rezultate testov, opremo za testiranje itd.). Kupec je odgovoren podjetju Calcit, če se katera od navedenih stvari izgubi ali poškoduje. Kupec mora lastnika brez odlašanja obvestiti, če so stvari poškodovane, uničene ali zaplenjene s strani tretjih oseb.

5. Dobavni roki, zamuda pri dobavi, višja sila

5.1 Po prejemu naročila s strani kupca, bo podjetje Calcit potrdilo možni dobavni rok.

5.2 Če bo podjetje Calcit ugotovilo, da ne more izpolniti dogovorjenega dobavnega roka, mora o tem brez odlašanja pisno obvestiti kupca in mu ponuditi nov možni dobavni rok. Če kupec kljub zamudi sprejme dobavljene proizvode ali storitve, se s tem odpoveduje pravici do uveljavljanja morebitne odškodnine. Okoliščine kot so višja sila, delovni spori in stavke, uradna dejanja in drugi nepredvidljivi, neizogibni in resni dogodki bodo pogodbene stranke razbremenili njihovih obveznosti, vse dokler te motnje trajajo in vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti. Pogodbene stranke so zavezane, da v razumni meri in brez nepotrebnega odlašanja priskrbijo zahtevane podatke in v dobri veri prilagodijo medsebojne obveznosti glede na spremenjene okoliščine.

6. Garancija

6.1 Podjetje Calcit jamči in zagotavlja, da so vse storitve in proizvodi, ki jih ponuja, novi, skladni z veljavnimi zakonskimi zahtevami ter izpolnjujejo standarde glede kakovosti izdelkov. Podjetje Calcit jamči in zagotavlja skladnost proizvodov s podpisanimi standardi kakovosti. V kolikor se standardi kakovosti spremenijo po podpisu pogodbe, bodo stranke takšne spremembe potrdile, v kolikor je to še smiselno in sprejemljivo glede na naravo posla.

6.2 Rok uporabe proizvodov podjetja Calcit je 14 dni (mokri proizvodi) ali 6 mesecev (drugi proizvodi) pod pogojem, da so proizvodi pravilno skladiščeni. Proizvodi morajo biti uporabljeni pred potekom roka uporabe. Podjetje Calcit pod nobenim pogojem ne bo jamčilo za proizvode, ki niso uporabljeni pred potekom roka uporabe.

6.3 Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je garancijsko obdobje za morebitne napake (neizpolnitev zajamčenih specifikacij, kršitev standardov kakovosti in/ali dogovorjenih količin) 12 mesecev od datuma dobave proizvodov. Podjetje Calcit ne odgovarja za morebitne napake na proizvodih, ki se lahko pojavijo in/ali se uveljavljajo po izteku garancijskega obdobja. Garancija ne velja za normalno obrabo. V primeru, da kupec napravi spremembe na dobavljenih proizvodih, jih nepravilno uporabi ali neustrezno skladišči, dana garancija ne velja. Kadar dobavljenih proizvodov med preiskovanjem in/ali odpravljanjem napak ni mogoče uporabljati, se trenutno garancijsko obdobje podaljša za čas trajanja motene uporabe. Za popravljene ali zamenjane proizvode začne garancijsko obdobje teči znova.

6.4 Kupec se zavezuje, da bo proizvode takoj po njihovem prejemu temeljito pregledal. V primeru pomanjkljivosti v dobavi ali storitvah v času veljavnosti garancije je kupec o napakah dolžan nemudoma pisno obvestiti podjetje Calcit, nastalo napako opisati in omogočiti pregled reklamiranega proizvoda. Če kupec ne ravna v skladu z določbami tega člena, ni upravičen do nobenih pravnih sredstev.

6.5 Podjetje Calcit mora odpraviti pomanjkljivosti v dobavi ali storitvah (in sicer neizpolnjevanje zagotovljenih specifikacij, standardov kakovosti in količin) v skladu z določbami in pod pogoji, ki so določeni v členih 6.1, 6.2, 6.3 in 6.4 SPP, brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno. Če popravilo okvarjenega proizvoda ni možno ali uspešno, se proizvod delno ali v celoti zamenja. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v razumnem roku, je kupec upravičen do znižanja cene.

6.6 Podjetje Calcit v nobenem primeru ni odgovorno za neposredno ali posredno škodo (vključno z morebitno izgubo s strani kupca, preventivnim odpoklicem proizvodov, zahtevki tretjih oseb, ustavitvijo proizvodnje, itd.), nastalo zaradi okvare ali uporabe kupljenih proizvodov.

6.7 V primeru, da je kljub vsemu ugotovljena odgovornost Calcita za nastalo škodo, pogodbeni stranki soglašata, da višina odškodnine, ki jo je Calcit dolžan plačati kupcu, ne sme presegati zneska, ki ga je kupec plačal za proizvode.

7. Intelektualna lastnina, zaupne informacije

7.1 Med poslovnim sodelovanjem lahko podjetje Calcit kupcu razkrije nekatere informacije, ki so posebej označene kot zaupne ali se lahko štejejo kot takšne zaradi svoje narave (informacije o proizvodih, materialih, tehnične zahteve, sedanje in načrtovane metode, tehnike in postopki, lokalna pisarna, seznami posrednikov in dobaviteljev ter podatki o njih, ceniki, tržne raziskave, poslovni načrti, računovodski izkazi ter finančni podatki, načrti trženja in oglaševanja, publikacije, imena in ozadja ključnega osebja, vse opombe o vzorcih, analize, zbirke, študije, povzetki, razlage in drugo pripravljeno gradivo itd.).

7.2 Kupec mora hraniti vse zaupne informacije, ki jih je v kakršni koli obliki prejel od podjetja Calcit kot strogo zaupne, jih ne sme razkriti tretjim osebam brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Calcit in mora k temu ustrezno zavezati tudi vse svoje nadaljnje kupce.

7.3 Če ni izrecno dogovorjeno drugače, so vse zaupne informacije, ki jih je razkrilo podjetje Calcit, intelektualna lastnina podjetja Calcit in takšne tudi ostanejo. 

8. Razno

8.1 Predmetni SPP zavezujejo in se uporabljajo za vse družbe Skupine Calcit.

8.2 Če ni dogovorjeno drugače, je izpolnitveni kraj za izpolnitev vseh naših obveznosti naš opredeljen naslov za odpremo, in za vse ostale obveznosti obeh strank sedež našega podjetja.

8.3 Sedež podjetja je v Stahovici

8.4 Te SPP in vse pogodbe, ki izhajajo iz njih, ureja slovenska zakonodaja ne glede na kolizijska načela in pravila.

8.5 Vsi spori, nesoglasja ali zahtevki iz naslova pogodbenega razmerja, ki ga urejajo SPP, ali v povezavi z njim, kršitve ali prekinitve pogodbenega razmerja ali njegova veljavnost se dokončno razrešijo z arbitražo v skladu z arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. Arbitražo sestavlja en razsodnik. Spori se rešujejo v Ljubljani. Jezik, ki se uporablja pri arbitražnih postopkih, je angleščina ali slovenščina.